XS
SM
MD
LG
Bel ons op +32 56 23 70 00

Algemene gebruiksvoorwaarden Stoneasy.com

 

1.     Registratie - toegang - contactgegevens  

1.1. 

Het gebruik van de website www.stoneasy.com (hierna de Website) is onderworpen aan een voorafgaande registratie met ingave van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De registratie en toegang tot de Website is gratis.

1.2.

Het gebruik van de Website is voorbehouden aan personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. De Website is niet toegankelijk voor minderjarigen (-18 jaar). Indien de klant zich registreert als rechtspersoon, erkent de fysieke persoon gemachtigd te zijn om deze rechtspersoon te verbinden tot naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

1.3.

De klant is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord op de Website. Stoneasy raadt de klant dan ook aan alle aangewezen veiligheidsmaatregelen te nemen om dit wachtwoord te beschermen. De klant is niet gerechtigd om een andere persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn account te laten gebruiken. 

1.4.

De nederlandstalige tekst van de algemene gebruiksvoorwaarden is de originele tekst en primeert in geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

 

2.     Toepasselijkheid

2.1.     

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling/aankoop van producten bij derde verkopers (andere dan NV Beltrami) via de Website. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn steeds raadpleegbaar op de Website.

2.2.

Iedere klant die een bestelling plaatst van een product dat door een derde verkoper wordt aangeboden via de Website, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

2.3.

Stoneasy heeft op ieder ogenblik het recht om deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn, zodra deze op Website zijn gepubliceerd. Indien een klant nadien een bestelling plaatst voor een product aangeboden door een derde verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden. Het is dan ook aangewezen om deze algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een derde verkoper te plaatsen.

 

3.     Totstandkoming overeenkomst tussen klant en derde verkoper

3.1.

Wanneer een door de klant geplaatste bestelling voor een product van een derde verkoper door laatstgenoemde wordt aanvaard, komt de koopovereenkomst tot stand tussen de klant en de derde verkoper. In geen geval is of wordt Stoneasy partij bij deze overeenkomst.

3.2.

In geval van vragen en/of klachten omtrent de aangekochte producten van derde verkopers, dient de klant zich steeds exclusief en rechtstreeks te richten tot de derde verkoper.

Aanbiedingen geplaatst door derde verkopers worden door Stoneasy niet gecontroleerd. Stoneasy neemt op geen enkel ogenblik bezit van de producten aangeboden op de Website door derde verkopers en is niet betrokken bij de transacties tussen klanten en derde verkopers.

Stoneasy slaat enkel de door derde verkopers online geplaatste aanbiedingen (teksten, afbeeldingen, enz.) op (hosting-dienst). De klant erkent dat Stoneasy geen enkele controle heeft over de kwaliteit, de conformiteit en/of de deugdelijkheid van de aangeboden, verkochte en/of geleverde producten. Stoneasy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden geacht voor de al dan niet uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en de derde verkoper.

3.3.

De klant kan via het normale bestelproces een bestelling plaatsen voor een product dat door een derde verkoper wordt aangeboden. Alle orderbevestigingen, facturen, leveringsbonnen, e.d.m. worden exclusief door de derde verkoper gericht aan de klant. Stoneasy komt hierin niet tussen.

 

4.     Informatie en gebruik van gegevens

4.1.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven gegevens bij de registratie.

 4.2.

De klant stemt ermee in dat zijn gegevens aan de derde verkoper worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de geplaatste bestelling/gesloten overeenkomst. De derde verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de klant, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de bestelling/koopovereenkomst.

De beperkte mededeling van deze gegevens is noodzakelijk om de werking en het doel van de Website te waarborgen.

 

5.     Beschikbaarheid – Beperking van aansprakelijkheid

 5.1.

 Stoneasy stelt alle redelijke middelen in het werk om de continuïteit van de Website zoveel als mogelijk te kunnen garanderen.

Wanneer de toegang en/of de werking van de Website onderbroken wordt om redenen die binnen (bijv. informaticaonderhoud) of buiten (bijv. technische storing) de wil van Stoneasy om plaatsvinden, zal Stoneasy de gebruikers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en alle redelijke middelen in het werk stellen om zo spoedig mogelijk een einde te stellen aan deze onderbreking.

 5.2.

Stoneasy is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, e.d.m.), noch voor schade die onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de Website (zoals doch niet beperkt tot schade die voorvloeit uit de geschillen tussen de klant en derde verkopers).

 

6.     Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht en de rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om zich uit te spreken over alle geschillen die tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Website kunnen ontstaan.